کد خبر: 17650    1397/09/24
كارگاه « تبيين و تشريح مصاديق تخلفات پژوهشي و معرفي سامانه هاي مشابهت ياب»
كارگاه « تبيين و تشريح مصاديق تخلفات پژوهشي و معرفي سامانه هاي مشابهت ياب» 
کد خبر: 16376    1397/07/10
ترتیب نقش دانشجو و اساتید در مقالات مستخرج از رساله
مصادیق و دستورالعمل تخلفات پژوهشی دانشگاه مصوب سال 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کد خبر: 16336    1397/07/4
راه اندازی وبسایت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه
راه اندازی وبسایت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند