English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1397/09/24
كارگاه « تبيين و تشريح مصاديق تخلفات پژوهشي و معرفي سامانه هاي مش...
كارگاه « تبيين و تشريح مصاديق تخلفات پژوهشي و معرفي سامانه هاي مشابهت ياب&...
1397/07/4
راه اندازی وبسایت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه
راه اندازی وبسایت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه
 
ترتیب نقش دانشجو و اساتید در مقالات مستخرج از رساله
مصادیق و دستورالعمل تخلفات پژوهشی دانشگاه مصوب سال 1393 وزارت ع...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند