وظایف و اختیارات

مطابق ماده 5 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی مصوب 25/12/93 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  وظایف گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در "مؤسسه" به شرح ذیل می باشد:

1-5: برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص برنامه های مربوط به سلامت پژوهش و همچنین نحوه پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی در مؤسسه

2-5: بررسی پروپزالهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از نرم افزار همانندجو (تشابه یاب) جهت جلوگیری از موازی کاری و تکراری بودن پایان نامه ها و در صورت تأیید ، ارائه گواهی جهت ادامه پژوهش

3-5: دریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی در چارچوب موازین اخلاق پژوهش و در صورت تأیید ، ارائه گواهی جهت انجام امور فارغ التحصیلی.

4-5: رسیدگی به کلیه شکایات در خصوص تخلفات پژوهشی

5-5: ارائه گزارش آماری فعالیتهای گروه تخصصی به معاونت پژوهش و فناوری "مؤسسه"

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند