دستور العمل و ارسال تخلفات پژوهشی

با هدف صيانت از مالکيت فکری و به جهت ارج نهادن به اصول اخلاق علمی و جلوگيری از تضعيف اعتبار علمی دانشگاه و کشور و در راستای دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، جهت ارسال مواردی که در شرح وظایف این گروه می باشد، خواهشمند است فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و به صورت محرمانه  همراه با مستندات به دبیرخانه گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه تحویل نمایید.


فرم ثبت و ارسال تخلفات پژوهشی 

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند